Tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể về lĩnh vực phi nông nghiệp

08:33 PM 30/09/2019 |   Lượt xem: 19191 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam cho thấy, 15 năm qua, kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp tiếp tục phát triển về số lượng, qui mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động; số lượng Tổ hợp tác, HTX và Liên hiệp HTX tăng khá ở các địa phương, chiếm tỷ trọng 39% tổng số HTX trong nền kinh tế. Tính đến cuối năm 2018, cả nước có 64.081 Tổ hợp tác, 8.744 HTX, 21 Liên minh HTX phi nông nghiệp, tăng hơn 02 lần năm 2003.

Các loại hình HTX phi nông nghiệp đều phát triển, tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng ngành nghề, quản trị linh hoạt và từng bước hiện đại; sản xuất, kinh doanh chủ yếu tập trung; số lượng thành viên được mở rộng. Đến cuối năm 2018, số thành viên HTX phi nông nghiệp đạt 3,1 triệu người, tăng 3 lần so với năm 2003 và chiếm 44,3% tổng số thành viên của khu vực HTX. Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt 50% - 83%. Kết quả trên đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể về lĩnh vực phi nông nghiệp, cả nước phấn đấu đến năm 2030 có 260.000 Tổ hợp tác; 25.000 HTX và Liên hiệp HTX; thu hút 8 triệu thành viên và tạo việc làm cho 4,5 triệu lao động thường xuyên. Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả từ 80% trở lên…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: kinh tế tập thể và HTX là thành phần quan trọng trong kinh tế quốc dân của Việt Nam và biểu dương nỗ lực của các Bộ, ngành và địa phương trong phát triển của kinh tế tập thể về lĩnh vực phi nông nghiệp thời gian qua. Đồng thời Phó Thủ tướng nêu rõ, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, HTX phi nông nghiệp phát triển.