Ủy ban Dân tộc và Bộ Thông tin và Truyền thông ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2030

08:53 PM 24/05/2024 |   Lượt xem: 1831 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm ký kết Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ TT&TT

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm chủ trì Lễ ký kết. Tham dự Lễ ký kết có lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc hai cơ quan.

Chương trình phối hợp quy định mục đích, nguyên tắc, phạm vi, nội dung phối hợp giữa Bộ TT&TT và UBDT trong công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đề cao sự hợp tác, trao đổi thông tin nhằm đạt được hiệu quả công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực TT&TT.

Nội dung Chương trình phối hợp trước hết về công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Hai bên phối hợp, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương truyền thông về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; thành tựu bảo đảm quyền của người DTTS&MN trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới. Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng dữ liệu truyền thông, thông tin đối ngoại về 53 DTTS; nỗ lực thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền của người DTTS…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà phát biểu tại Lễ ký kết

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết

Đồng thời hai bên phối hợp trong lĩnh vực Chuyển đổi số, an toàn thông tin trên môi trường mạng; phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 - 2025. Cùng với đó, phối hợp công tác kiểm tra, giám sát; công tác thi đua khen thưởng, sơ kết, tổng kết Chương trình phối hợp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà khẳng định nội dung ký kết đều là những vấn đề rất quan trọng. Việc thực hiện tốt các nội dung này sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển các chiến lược tuyên truyền đa dạng, sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống và số để tiếp cận các đối tượng đa dạng, cũng như tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại để tạo ra sự nhận thức và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế; giúp cải thiện việc tiếp cận công nghệ thông tin cho đồng bào DTTS; đào tạo kỹ năng công nghệ cho cộng đồng, đồng thời tăng cường an ninh mạng để bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư; giúp đẩy mạnh các hoạt động phát triển KT-XH trong cộng đồng DTT&MN.

Việc ký kết phối hợp giữa hai cơ quan sẽ bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên, đề cao sự hợp tác, trao đổi thông tin nhằm đạt được hiệu quả công tác dân tộc thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông (một phần không thể thiếu của sự phát triển bền vững). Quan trọng hơn, thông qua sự hợp tác sẽ đạt được những bước tiến lớn đáng kể trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, công tác thông tin và truyền thông trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa ngày nay.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại Lễ ký kết

Thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ TT&TT và UBDT đánh dấu một bước phát triển mới trên nền móng quan hệ vốn có trên lĩnh vực thông tin, truyền thông trước đây; đưa mối quan hệ hai cơ quan lên một tầm cao mới.

Trong thời gian qua, hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan đã triển khai trên hầu khắp các lĩnh vực công tác và đạt được hiệu quả cao, tuy nhiên cần đổi mới để theo kịp yêu cầu thực tiễn; đáp ứng yêu cầu phương hướng nhiệm vụ của hai cơ quan, phục vụ cho công cuộc phát triển KT-XH vùng DTTS&MN, bảo vệ an ninh quốc gia và tăng cường thông tin đối ngoại.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ TT&TT giai đoạn 2024-2030.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm tin tưởng, Chương trình phối hợp sẽ tiếp tục được cụ thể hóa sau Lễ ký kết, góp phần phát huy thế mạnh của hai bên trong chuyển đổi số, nâng cao năng lực, kỹ năng số cho các cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào vùng DTTS&MN, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia của nước ta.

Việc triển khai Chương trình phối hợp này cũng là tiền đề quan trọng, thu hẹp khoảng cách về thụ hưởng thông tin, cơ hội tiếp cận các nguồn lực và phát huy tiềm năng phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS.

Thay mặt Lãnh đạo hai cơ quan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực TT&TT giai đoạn 2024-2030 giữa UBDT và Bộ TT&TT.

Xuân Thường