Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên tỉnh Khánh Hòa

03:20 PM 04/11/2020 |   Lượt xem: 730 |   In bài viết | 

Quang cảnh lớp tập huấn

Lớp học diễn ra trong 3 ngày (02/11 đến 04/11), 20 đại biểu sẽ được tập huấn, thông tin về nhiều nội dung liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Trong đó, trọng tâm là các vấn đề: công tác quản lí nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS); quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc; giải pháp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS vững mạnh.

Đồng thời, Học viện Dân tộc cũng thông tin đến các báo cáo viên, giảng viên tỉnh Khánh Hòa về pháp luật và chính sách của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, công tác quốc phòng - an ninh vùng DTTS và miền núi. Lớp tập huấn nhằm trang bị đầy đủ, tổng quát cho giảng viên, báo cáo viên của tỉnh những kiến thức dân tộc, văn hóa DTTS. Từ đó, các đại biểu sẽ tham gia công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cấp cơ sở; góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc. 

(baokhanhhoa.vn)