Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và quý I/2019 của Trung tâm Thông tin

09:54 AM 27/02/2019 |   Lượt xem: 1604 |   In bài viết | 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-UBDT ngày 28/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Thông tin;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính;

Chi tiết Quyết định 338/QĐ-TTTT ngày 31/01/2019: xem tại đây