Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình 1719

02:28 PM 29/11/2023 |   Lượt xem: 10251 |   In bài viết | 

DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 951/QĐ-UBDT ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Số TT Nhóm Cộng đồng Nhóm Cán bộ
1

Chuyên đề 3: Kỹ năng phát triển cộng đồng bền vững và các phương pháp phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân trong công tác xóa đói giảm nghèo.
Tải tài liệu Tại đây

Chuyên đề 2: Nghiệp vụ, quy trình quản lý đầu tư công trình cơ sở hạ tầng do cấp xã làm chủ đầu tư.
Tải tài liệu Tại đây

2 Chuyên đề 4: Kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; Công tác Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng. 
Tải tài liệu Tại đây
Chuyên đề 7: Nghiệp vụ vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng và khai thác công trình đưa vào sử dụng.
Tải tài liệu Tại đây
3 Chuyên đề 6: Nhóm hộ liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm.
Tải tài liệu Tại đây
Chuyên đề 8: Nghiệp vụ quản lý tài chính và thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn sự nghiệp.
Tải tài liệu Tại đây
4 Chuyên đề 8: Kỹ năng xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm OCOP thương hiệu địa phương, trong sản xuất kinh doanh.
Tải tài liệu Tại đây
Chuyên đề 9: Kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã có sự tham gia của cộng đồng người dân trong phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo.
Tải tài liệu Tại đây
5 Chuyên đề 9: Kỹ năng thực hiện bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình và nhóm hộ xóa đói giảm nghèo.
Tải tài liệu Tại đây
Chuyên đề 11: Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tải tài liệu Tại đây
6 Chuyên đề 12: Mô hình chăn nuôi gia súc sinh sản, tạo con lai năng suất cao. Hướng dẫn chi tiết quy trình, kỹ thuật từng bước thực hiện.
Tải tài liệu Tại đây
Chuyên đề 12: Kỹ năng xúc tiến thương mại, dịch vụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm địa phương.
Tải tài liệu Tại đây
7 Chuyên đề 15: Mô hình trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn GAP.
Tải tài liệu Tại đây
Chuyên đề 13: Kỹ năng xây dựng và thực hiện các dự án, hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.
Tải tài liệu Tại đây
8 Chuyên đề 18: Mô hình du lịch cộng đồng, hướng dẫn cho các hộ dân các kỹ năng làm du lịch cộng đồng, trang bị một số kiến thức cơ bản về hoạt động du lịch cộng đồng.
Tải tài liệu Tại đây
Chuyên đề 17: Kỹ năng tuyên truyền, truyền thông triển khai thực hiện đề án tổng thể về Chương trình Mục tiêu quốc gia.
Tải tài liệu Tại đây

 

DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 86 QĐ-UBDT ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc)

Số TT Nhóm Cộng đồng Nhóm Cán bộ
1 Chuyên đề 2: Công tác Lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại địa bàn xã (cấp xã) có sự tham gia của cộng đồng, người dân.
Tải tài liệu Tại đây

Chuyên đề 1: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; và các chính sách dân tộc.
Tải tài liệu Tại đây

2 Chuyên đề 5: Kỹ năng Giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng.
Tải tài liệu Tại đây
Chuyên đề 5: Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình cơ sở hạ tầng.
Tải tài liệu Tại đây
3 Chuyên đề 13: Mô hình chăn nuôi gia cầm (thương phẩm). Quy trình và kỹ thuật chăn nuôi theo chuỗi giá trị.
Tải tài liệu Tại đây
Chuyên đề 6: Nghiệp vụ Giám sát đầu tư cộng đồng.
Tải tài liệu Tại đây
4 Chuyên đề 16: Mô hình liên kết hộ gia đình, nhóm hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị.
Tải tài liệu Tại đây
 
5 Chuyên đề 17: Mô hình thâm canh cây lâm nghiệp phát triển kinh tế hộ gia đình và nhóm hộ gắn với trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.
Tải tài liệu Tại đây