Quyết định giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Trung tâm Thông tin

02:40 PM 21/06/2018 |   Lượt xem: 2147 |   In bài viết | 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước 2018;

Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Trung tâm Thông tin:

Chi tiết Quyết định 811/QĐ-UBDT ngày 29/12/2017: xem tại đây