LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 19/3/2018 đến 23/3/2018)

11:13 AM 16/03/2018 |   Lượt xem: 730 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(19/3)

Thứ 3
(20/3)

Thứ 4
(21/3)

Thứ 5
(22/3)

Thứ 6
(23/3)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận

Sáng: Thảo luận các nội dung liên quan đến rà soát các chỉ tiêu thống kê phục vụ cho cuộc điều tra KT-XH 53 DTTS Việt Nam năm 2019

Chiều: làm việc Với Lãnh đạo Trung tâm Thông tin

Giải quyết công việc của Vụ Giải quyết công việc của Vụ Giải quyết công việc của Vụ

8h00: Dự họp hội ý Lãnh đạo Ủy ban

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn

Sáng: Thảo luận các nội dung liên quan đến rà soát các chỉ tiêu thống kê phục vụ cho cuộc điều tra KT-XH 53 DTTS Việt Nam năm 2019

Chiều: làm việc Với Lãnh đạo Trung tâm Thông tin

Triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng

Triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng

Triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng 14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng Triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng Triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng Triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng 14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Sáng: Thảo luận các nội dung liên quan đến rà soát các chỉ tiêu thống kê phục vụ cho cuộc điều tra KT-XH 53 DTTS Việt Nam năm 2019

Chiều: làm việc Với Lãnh đạo Trung tâm Thông tin

Triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng Triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng Triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng 14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Họp Hội đồng Lương Ủy ban Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban

Chiều: Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Kế hoạch đào tạo. Bồi dưỡng trong nước và ngoài nước của UBDT năm 2018

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Giải quyết công việc Họp Hội đồng Lương Ủy ban Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp nhóm CV thống nhất nội dung tham mưu cho BT, CN tham gia ý kiến một số VB trình CP

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Họp nhóm CV thống nhất dự toán Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa

Họp nhóm CV thống nhất chương trình phối hợp với BTP

Họp nhóm CV thống nhất nội dung tham mưu cho BT, CN tham gia ý kiến một số VB trình CP

Duyệt đề cương sổ tay kỹ năng PBGDPL để trình LĐUB

Họp BTP tập huấn kỹ năng XDVBQPPL cho báo cáo viên

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp nhóm CV thống nhất nội dung tham mưu cho BT, CN tham gia ý kiến

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

9h00: Làm việc với VOV

10h00: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Họp Chi bộ

Đi học CCLLCT 

Đi học CCLLCT 

Đi học CCLLCT 

Đi học CCLLCT 

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Đi công tác tại Hàn Quốc

Đi công tác tại Hàn Quốc

Đi công tác tại Hàn Quốc

Đi công tác tại Hàn Quốc

Đi công tác tại Hàn Quốc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Họp Chi bộ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA 

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp kế hoạch công tác năm 2018

Sáng: Họp đoàn thanh tra

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp đoàn thanh tra

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h30: Họp chi ủy LĐ Văn phòng

(Địa điểm: Nhà B)

8h00: Tham gia đoàn đi viếng Nguyên TTg Phan Văn Khải

9h30: Họp hội đồng lương

(Nhà B TP theo Lịch LĐUB)

14h30: làm việc với phòng Quản trị

TP: PCV Nhâm, Tập thể phòng quản trị.

(Địa chỉ: Nhà D)

Làm việc tại cơ quan

15h00: Làm việc với đội xe

Thành phần: PCVP Thức, Tập thể đội xe

(Nhà: B)

Sáng: Làm việc tại cơ quan

15h30: Họp chuẩn bị nội dung Hội ý LĐ tuần.

Thành phần:  LĐVP; TP, PTP  HCTK;TP VTLT.

(Địa điểm: Phòng HCTK)

8h00: Dự Họp Hội ý lãnh đạo UBDT

Thành phần địa điểm: Theo Lịch công tác LĐUB

15h00: Sinh hoạt chi bộ Kế toán tài vụ-Quản trị bảo vệ và Đội xe.

Thành phần: Tập thể Đảng viên chi bộ.

(Đại điểm: Nhà B)

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h30: Họp chi ủy LĐ Văn phòng.

(Địa điểm: Nhà B)

16h00: Làm việc với Công an PCCC quận Ba Đình

Sáng: Đi khảo sát một số tòa nhà của một số Bộ

14h30: làm việc với phòng Quản trị.

Thành phần: Toàn thể phòng quản trị.

(Địa chỉ: Nhà D)

Đi khảo sát một số tòa nhà của một số Bộ

 

Sáng: Đi khảo sát một số tòa nhà của một số Bộ

15h30: Họp chuẩn bị nội dung Hội ý LĐ tuần.

Thành phần:  LĐVP; TP, PTP  HCTK;TP VTLT.

(Địa điểm: phòng HCTK)

8h00: Dự Họp Hội ý lãnh đạo UBDT

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h30: Họp chi ủy LĐ Văn phòng.

(Địa điểm: Nhà B)

Làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

15h00: Làm việc với đội xe.

Thành phần: PCVP Thức, toàn thể đội xe

(Nhà: B)

Sáng: Làm việc tại cơ quan

15h30: Họp chuẩn bị nội dung Hội ý LĐ tuần.

Thành phần:  LĐVP; TP, PTP  HCTK;TP VTLT.

(Địa điểm: phòng HCTK)

8h00: Dự Họp Hội ý lãnh đạo UBDT

(Thành phần địa điểm: Theo Lịch công tác LĐUB)

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h30: Họp chi ủy LĐ Văn phòng.

(Địa điểm: Nhà B)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự họp với BQL DAĐT chuyên ngành XD về KH năm 2018 và tiến độ xây dựng trụ sở CQUB 349 Đội Cấn.

(Thành phần, địa điểm theo lịch công tác LĐUB)

15h30: Họp chuẩn bị nội dung Hội ý LĐ tuần.

Thành phần:  LĐVP; TP, PTP  HCTK;TP VTLT.

(Địa điểm: phòng HCTK)

Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00: Họp LĐ UB

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Chỉ đạo triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, thay thế, bổ sung TT số 04/2014/TT-UBDT quy định  chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch CT nước sạch và VSNT 2018

Chỉ đạo xây dựng báo cáo CĐĐH và BC CTDT quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II 2018 của UBDT

Chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLNN về KH&CN thuộc chương trình CTDT/16-20

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2018

Chỉ đạo mở mới đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018 Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLNN về KH&CN cấp Bộ năm 2018

Chiều: Giải quyết công việc 

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Chỉ đạo dự thảo Hợp đồng với Trung tâm TT, Báo DTPT thực hiện hoạt động PCTH của thuốc lá

Chỉ đạo hoàn thiện các Đề cương và trình Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề cương DA BVMT

Giải quyết công việc

Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, các sản phẩm dự án ĐTCB, BVMT năm 2017

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Tổ chức hoàn thiện kế hoạch xây dựng Đề án chính sách cho đồng bào Khmer

Sáng: báo cáo Bộ trưởng, CN kế hoạch xây dựng Đề án chính sách cho đồng bào Khmer và kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia chính sách dân tộc

Chiều: Tổ chức xây dựng tờ trình đi khảo sát tại Đồng bằng sông Cửu Long

Giải quyết CV

Giải quyết CV

Sáng: Dự hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Sáng: báo cáo Bộ trưởng, CN kế hoạch xây dựng Đề án chính sách cho đồng bào Khmer và kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia chính sách dân tộc

Chiều: Giải quyết CV

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Sáng: báo cáo Bộ trưởng, CN kế hoạch xây dựng Đề án chính sách cho đồng bào Khmer và kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia chính sách dân tộc

Chiều: Giải quyết CV

Tham gia họp với Ngân hàng CSXH

Giải quyết  công việc

Giải quyết  công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Sáng: báo cáo Bộ trưởng, CN kế hoạch xây dựng Đề án chính sách cho đồng bào Khmer và kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia chính sách dân tộc

Chiều: Giải quyết CV

Tham gia họp với Bộ NN&PT nông thôn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Chủ trì hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Làm việc với Vụ Pháp chế về xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg

Sáng: Làm việc với Vụ KHTC chuẩn bị sơ kết Quyết định 59/QĐ-TTg

Chiều: Xây dựng kế hoạch chi tiết trển khai Quyết định số 128/QĐ-UBDT, ngày 13/3/2018

Sáng: Xây dựng kế hoạch chi tiết trển khai Quyết định số 128/QĐ-UBDT, ngày 13/3/2018

Chiều: Chủ trì Họp Chi ủy

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Đi công tác Thái Lan

Đi công tác Thái Lan

Đi công tác Thái Lan

Đi công tác Thái Lan

Đi công tác Thái Lan

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Làm việc với Vụ Pháp chế về xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg Xây dựng kế hoạch chi tiết trển khai Quyết định số 128/QĐ-UBDT, ngày 13/3/2018 Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Xây dựng kế hoạch chi tiết trển khai Quyết định số 128/QĐ-UBDT ngày 13/3/2018 Xây dựng kế hoạch chi tiết trển khai Quyết định số 128/QĐ-UBDT, ngày 13/3/2018

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp Chi ủy

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Sáng : Dự Hội nghị giao ban của Ủy ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
Giải quyết công việc Làm việc với Bộ ngành liên quan đến giải quyết kiến nghị của địa phương Làm việc với Bộ ngành liên quan đến giải quyết kiến nghị của địa phương Làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc về phương án kế thừa các nhiệm vụ công tác dân tộc

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Tham gia đoàn giám sát của Quốc Hội tại tỉnh Lào Cai và Thanh Hóa Tham gia đoàn giám sát của Quốc Hội tại tỉnh Lào Cai và Thanh Hóa Tham gia đoàn giám sát của Quốc Hội tại tỉnh Lào Cai và Thanh Hóa Tham gia đoàn giám sát của Quốc Hội tại tỉnh Lào Cai và Thanh Hóa

Tham gia đoàn giám sát của Quốc Hội tại tỉnh Lào Cai và Thanh Hóa

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà

Sáng: Làm việc với Tổng cục dân số

Chiều: Làm việc tại cơ quan
Nghỉ phép năm 2017 Nghỉ phép năm 2017 Nghỉ phép năm 2017 Nghỉ phép năm 2017

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Tham dự họp công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Đắk Lắk

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Vụ Địa phương II theo Kế hoạch số 183/KH-UBDT ngày 12/3/2018 của UBDT

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Tham gia Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tại tỉnh ĐắkLắk, Kon Tum theo phân công của lãnh đạo UBDT

Tham gia Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đi công tác tại tỉnh Kon Tum

Tiếp tục công tác tại tỉnh Kon Tum

Tiếp tục công tác tại tỉnh Kon Tum

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An
Chỉ đạo hoàn thiện BC công tác chỉ đạo, điều hành quý I của đơn vị Chỉ đạo hoàn thiện BC kết quả công tác dân tộc quý I năm 2018 của khu vực và của đơn vị Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo công tác dân tộc QI/2018

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo công tác xây dựng Đảng QI/2018

Chỉ đạo phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ năm 2018 theo Quyết định phê duyệt

Phối hợp Báo Cần Thơ Khmer chuẩn bị nội dung tuyên truyền Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ năm 2018

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng: Dự họp giao ban tuần

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo hoàn thiện Lịch tiếp công dân năm 2018 của Vụ

Chỉ đạo hoàn thiện KH nắm tình di cư tự do của đồng bào DTTS khu vực TNB đến các khu đô thị, khu CN thuộc các tỉnh miền Đông Nam Bộ để sinh sống, tìm việc làm

Giải quyết công việc

Chỉ đạo Phòng Địa bàn xây dựng kế hoach chi tiết công tác năm 2018 theo Quyết định phê duyệt

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

Sáng: Dự họp giao ban tuần

 

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 của Vụ

Giải quyết công việc Chỉ đạo báo cáo Tuần 12 Chỉ đạo Phòng HC-TH xây dựng kế hoach chi tiết công tác năm 2018 theo Quyết định phê duyệt

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Công tác tại Đà Nẵng dự HT của Bộ LĐTBXH Công tác tại Đà Nẵng dự HT của Bộ LĐTBXH Công tác tại Đà Nẵng dự HT của Bộ LĐTBXH

Công tác tại Đà Nẵng dự HT của Bộ LĐTBXH

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Đi công tác tại Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái

Đi công tác tại Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái

Đi công tác tại Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái

Đi công tác tại Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái

Đi công tác tại Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần tại Phòng họp tầng 2 nhà A

11h00:  Chủ trì họp về triển khai Dự án đầu tư xây dựng HVDT và Hồ sơ cấp phép hoạt động đào tạo tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Họp với Vụ Tổ chức cán bộ về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng

Sáng: Giải quyết công việc

13h30: Đồng chủ trì Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018 của HVDT tại Giảng đường nhà C

9h00: Họp với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng về triển khai Dự án xây dựng HVDT tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Nghe báo cáo kế hoạch phối hợp với các địa phương mở lớp bồi dưỡng năm 2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30: Nghe báo cáo công tác quyết toán Dự án khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn mới tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Chủ trì Hội nghị rà soát quy chế phối hợp công tác năm 2018 giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h30: Chủ trì họp liên tịch nghe báo cáo về cơ chế tập sự quản lý; Hội nghị Đảng ủy mở rộng định kỳ tháng 3/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

10h00: Dự chỉ đạo Lễ ra mắt Chi hội Văn nghệ dân gian HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A.

15h00: Chủ trì họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng III (phiên thứ 3) tại Hội trường tầng 3 nhà A

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

8h30: Tham gia Hội ý công tác tuần tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h00: Họp với Vụ Tổ chức cán bộ về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng

8h30: Chủ trì họp Tạp chí Nghiên cứu dân tộc

13h30: Tham gia Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018 của HVDT tại Giảng đường nhà C

Nghỉ phép

8h30: Báo cáo công tác quyết toán Dự án khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn mới tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h00: Tham gia Hội nghị rà soát quy chế phối hợp công tác năm 2018 giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h30: Tham gia họp liên tịch nghe báo cáo về cơ chế tập sự quản lý; Hội nghị Đảng ủy mở rộng định kỳ tháng 3/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

10h00: Tham gia dự chỉ đạo Lễ ra mắt Chi hội Văn nghệ dân gian HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

15h00: Tham gia họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng III (phiên thứ 3) tại Hội trường tầng 3 nhà A

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

8h30: Tham gia Hội ý công tác tuần tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h00: Họp với Vụ Tổ chức cán bộ về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng

Sáng: Giải quyết công việc.

13h30: Tham gia Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018 của HVDT tại Giảng đường nhà C

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Báo cáo kế hoạch phối hợp với các địa phương mở lớp bồi dưỡng năm 2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30: Chủ trì họp sinh hoạt khoa học Nhóm nghiên cứu về Nhân học và văn hoá dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham gia Hội nghị rà soát quy chế phối hợp công tác năm 2018 giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h30: Tham gia họp liên tịch nghe báo cáo về cơ chế tập sự quản lý; Hội nghị Đảng ủy mở rộng định kỳ tháng 3/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

10h00: Tham gia dự chỉ đạo Lễ ra mắt Chi hội Văn nghệ dân gian HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A.

15h00: Tham gia họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng III (phiên thứ 3) tại Hội trường tầng 3 nhà A

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h30: Tham gia Hội ý công tác tuần tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

11h00: Tham gia họp về triển khai Dự án đầu tư xây dựng HVDT và Hồ sơ cấp phép hoạt động đào tạo tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h00: Họp với Vụ TCCB về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng

8h30: Chủ trì họp với các Ban soạn thảo chương trình và đề cương chi tiết môn học thuộc 6 ngành đào tạo đại học năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

13h30: Tham gia Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018 của HVDT tại Giảng đường nhà C

9h00: Họp với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng về triển khai Dự án xây dựng HVDT tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Chiều: Nghỉ phép

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Tham gia Hội nghị rà soát quy chế phối hợp công tác năm 2018 giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A.

14h30: Tham gia họp liên tịch nghe báo cáo về cơ chế tập sự quản lý; Hội nghị Đảng ủy mở rộng định kỳ tháng 3/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

Sáng: Giảng bài tại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Bộ Tài chính

15h00: Tham gia họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng III (phiên thứ 3) tại Hội trường tầng 3 nhà A

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Chuẩn bị các báo cáo trong tuần của TTTT

Chiều:Chủ trì họp giao ban tuần CBCC TTTT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần CBCC TTTT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần CBCC TTTT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần CBCC TTTT

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Họp Ban Chi ủy cơ quan

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với Phòng Biên tập-Phóng viên

Chiều:  Giải quyết công việc

Tổ chức họp xét tuyển đặc cách viên chức vào làm việc tại TCDT

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Dự họp Ban Chi ủy cơ quan  

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với Phòng Biên tập-Phóng viên

Chiều: Giải quyết công việc

 

Tổ chức họp xét tuyển đặc cách viên chức vào làm việc tại TCDT

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp thông qua kế hoạch chi tiết với các Ban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng:  Giao ban Báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp thông qua kế hoạch chi tiết với các Ban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp thông qua kế hoạch chi tiết với các Ban

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban NKDT (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban NKDT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc