LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 22/1/2018 đến 26/1/2018)

05:14 PM 19/01/2018 |   Lượt xem: 722 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(22/1)

Thứ 3
(23/1)

Thứ 4
(24/1)

Thứ 5
(25/1)

Thứ 6
(26/1)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ (đang chờ cập nhật)

VỤ PHÁP CHẾ (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp chuyên gia, nhà khoa học về đề tài nghiên cứu khoa học

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp chuyên gia, nhà khoa học về đề tài nghiên cứu khoa học

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp chuyên gia, nhà khoa học về đề tài nghiên cứu khoa học

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

THANH TRA (đang chờ cập nhật)

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

 

 

 

 

 

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

 

 

 

 

 

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Sáng: Họp LĐ Vụ

Chiều: Giải quyết công việc 

Sáng: Làm việc với các Vụ, đơn vị

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

Tham dự Tổng kết công tác năm 2017 của Uỷ ban

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Sáng: Họp LĐ Vụ

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện BC Tổng kết công tác dân tộc năm 2017của UBDT

Sáng: Chỉ đạo hoàn thiện BC Tổng kết công tác năm 2017 của UBDT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Tham dự Tổng kết công tác năm 2017 của Uỷ ban

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Sáng: Họp LĐ Vụ

Chiều: Kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ KH&CN thuộc CTDT/16-20

Sáng: Họp về việc mở mới Đề tài cấp Bộ 2018

Chiều: Kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ KH&CN thuộc CTDT/16-20

Họp Kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ KH&CN thuộc CTDT/16-20 (cả ngày)

Xây dựng Đề xuất đặt hàng Đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Tham dự Tổng kết công tác năm 2017 của Uỷ ban

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Sáng: Họp LĐ Vụ

Chiều: Chỉ đạo nhiệm vụ ĐTCB, BVMT mở mới năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện phòng chống THTL cho một số đơn vị

Tham dự Tổng kết công tác năm 2017 của Uỷ ban

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Chủ trì hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Làm việc với Vụ KH-TC về thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg năm 2018

Chỉ đạo biên tập cuốn ký yếu Lễ tuyên dương nười có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017

Tham dự Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Ủy ban Dân tộc (Dự kiến)

Sáng; Dự họp Hội đồng công tác quần chúng Trung ương

Tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS HCM

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Đi công tác Điện Biên, Lai Châu

Đi công tác Điện Biên, Lai Châu

Đi công tác Điện Biên, Lai Châu

Đi công tác Điện Biên, Lai Châu

Đi công tác Điện Biên, Lai Châu

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Chuẩn bị nội dung tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chuẩn bị nội dung tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tham dự Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 UBDT (Dự kiến) Giải quyết công việc

Tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Tham dự Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 UBDT (Dự kiến) Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II 

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp Cơ quan

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 1/2018 của khu vực và của đơn vị

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp Cơ quan

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch QCDC năm 2018 của Vụ Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 01/2018

Giải quyết công việc

Chỉ đạo rà soát, bổ sung dự thảo  Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Dự Hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Hội Đoàn kết SSYN thành phố Cần Thơ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018

Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại CC lãnh đạo cấp Vụ

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần

Giải quyết công việc

Chỉ đạo phòng Địa Bàn hoàn thiện báo cáo công tác dân tộc tháng 01/2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ
Dự họp giao ban tuần Giải quyết công việc Chỉ đạo phòng Hành chính-TH hoàn thiện báo cáo công tác dân tộc tháng 01/2018 Chỉ đạo báo cáo Tuần 04 Chỉ đạo rà soát, Quy chế làm việc của Vụ theo QĐ 248/QĐ-UBDT

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Chủ trì Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC 

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h00: Tham gia Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm định chất lượng giáo dục Học viện Quản lý giáo dục tại 31 Phan Đình Giót

13h00: Nghe báo cáo về tổng hợp phương án nguồn kinh phí chi Tết Nguyên đán năm 2017 cho công  chức, viên chức, người lao động của Học viện tại Phòng làm việc

14h00: Chủ trì Hội ý công tác tuần 04 và triển khai công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2017 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

16h30: Chủ trì làm việc về quyết toán các lớp bồi dưỡng năm 2017 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Cả ngày: Tham gia Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm định chất lượng giáo dục Học viện Quản lý giáo dục tại 31 Phan Đình Giót

8h00: Tham gia Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm định chất lượng giáo dục Học viện Quản lý giáo dục tại 31 Phan Đình Giót

15h00: Làm việc với Ban Quản lý Làng Văn hoá-du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ VHTT&DL về thủ tục nhận bàn giao khu đất xây dựng Học viện Dân tộc theo Quyết định số 52/QĐ-TTg tại số 2 Hoa Lư

8h30: Chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Chủ trì họp thông qua dự thảo Chương trình đào tạo và dự kiến phân công giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng các mã ngành trình độ đại học mở năm 2018; hướng dẫn biên soạn đề cương môn học; hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác cá nhân năm 2018 của giảng viên tại Hội trường tầng 3 nhà A

16h30: Chủ trì làm việc về quyết toán Đề án 402 năm 2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30: Tham dự Toạ đàm Đề tài khoa học cấp Bộ “Luận cứ khoa học xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi” tại 141 Hoàng Hoa Thám

15h00: Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc tại 80 Phan Đình Phùng

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

Nghỉ phép

Nghỉ phép

8h00: Tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật quy định về công tác quản lý tài chính của UBDT tại 80 Phan Đình Phùng

Buổi chiều: Giải quyết công việc

8h30: Tham gia Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham gia họp thông qua dự thảo Chương trình đào tạo và dự kiến phân công giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng các mã ngành trình độ đại học mở năm 2018; hướng dẫn biên soạn đề cương môn học; hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác cá nhân năm 2018 của giảng viên tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30:  Dự chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi tại Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

8h30: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 của Chi bộ khối Trung tâm tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham gia Hội ý công tác tuần 04 và triển khai công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2017 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

16h30: Tham gia làm việc về quyết toán các lớp bồi dưỡng năm 2017 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h30:  Dự chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi tại Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

8h30: Tham gia Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham gia họp thông qua dự thảo Chương trình đào tạo và dự kiến phân công giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng các mã ngành trình độ đại học mở năm 2018; hướng dẫn biên soạn đề cương môn học; hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác cá nhân năm 2018 của giảng viên tại Hội trường tầng 3 nhà A

16h30: Tham gia làm việc về quyết toán Đề án 402 năm 2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

Cả ngày: Trưởng đoàn công tác theo Dự án hợp tác với Ngân hàng Thế giới (WB) tại tỉnh Hòa Bình

Cả ngày: Trưởng đoàn công tác theo Dự án hợp tác với Ngân hàng Thế giới (WB) tại tỉnh Hòa Bình

8h00: Trưởng đoàn công tác theo Dự án hợp tác với Ngân hàng Thế giới (WB) tại tỉnh Hòa Bình 

15h00: Làm việc với Ban Quản lý Làng Văn hoá-du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ VHTT&DL về thủ tục nhận bàn giao khu đất xây dựng Học viện Dân tộc theo Quyết định số 52/QĐ-TTg tại số 2 Hoa Lư

17h00: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 của Chi bộ khối phòng số 2 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h30: Tham gia Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham gia họp thông qua dự thảo Chương trình đào tạo và dự kiến phân công giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng các mã ngành trình độ đại học mở năm 2018; hướng dẫn biên soạn đề cương môn học; hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác cá nhân năm 2018 của giảng viên tại Hội trường tầng 3 nhà A

6h30: Tham gia làm việc về quyết toán Đề án 402 năm 2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A

Nghỉ phép

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Chủ trì họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC 

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

 Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN (đang chờ cập nhật)

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

 

 

 

   

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC 

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30:  Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

13h45: Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (các đ/c đảng viên cùng dự)

Hội trường Nhà C

8h00: Tham dự Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tài chính-Kế toán (chuyên viên Phòng Tài chính-Kế toán cùng dự)

8h30: Dự kiến họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc (toàn thể đảng viên cùng dự)

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30:  Họp giao ban Nhà khách Dân tộc.

13h45: Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (các đ/c đảng viên cùng dự)

Hội trường Nhà C

Giải quyết công việc

8h30: Dự kiến họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30:  Họp giao ban Nhà khách Dân tộc.

13h45: Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Giải quyết công việc

8h30: Dự kiến họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc. Giải quyết công việc