Dự thảo lần 4 Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc

04:54 PM 08/04/2019 |   Lượt xem: 102851 |   In bài viết | 

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”; Ủy ban Dân tộc đã hoàn thiện Dự thảo lần 4 Thông tư thay thế Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc.

Để có căn cứ tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế, Ủy ban Dân tộc đề nghị các bộ, ngành và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho ý kiến góp ý đối với dự thảo lần 4 Thông tư trên (Công văn số 333/UBDT-TH ngày 08/4/2019 của Ủy ban Dân tộc). Các văn bản đính kèm:
1. Dự thảo lần 4 Thông tư thay thế Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
2. Các Mẫu biểu đề cương báo cáo
3. Danh mục và các Phụ lục báo cáo do địa phương xây dựng.
4. Danh mục và các Phụ lục báo cáo do các Vụ, đơn vị, bộ ngành xây dựng.

Chi tiết: xem tại đây 

Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan xin gửi về  Ủy ban Dân tộc theo địa chỉ: Vụ Tổng hợp (Ủy ban Dân tộc); số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 15/4/2019; đồng thời gửi kèm bản điện tử theo địa chỉ email: vutonghop@cema.gov.vn.

Ủy ban Dân tộc trân trọng cảm ơn sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ, kịp thời của Quý Cơ quan./.