Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị giao ban tuần 30

03:40 PM 01/08/2022 |   Lượt xem: 649 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 30 cho thấy, trong tuần, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã chỉ đạo, điều hành công việc theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra. Các vụ, đơn vị được phân công nhiệm vụ đã cơ bản chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo, điều hành, tham dự các hội nghị, đi công tác tại các địa phương. Lãnh đạo Ủy ban tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN; rà soát, đôn đốc các vụ, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trọng tâm nhiệm vụ tuần 31, Lãnh đạo UBDT chỉ đạo các vụ, đơn vị tiếp tục khẩn trương thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban. Các vụ, đơn vị tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo công tác chuyên môn như: Các nhiệm vụ tại Công văn số 1189/UBDT-VP ngày 27/7/2022 về rà soát, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ; Hướng dẫn, kế hoạch quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026, 2026-2030; tham mưu các thủ tục chuyển 5 trường chuyên biệt về UBDT; thẩm định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, đơn vị; hoàn thiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN năm 2022; tăng cường tham mưu, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số...

Tại Hội nghị giao ban, lãnh đạo một số Vụ, đơn vị đã báo cáo, làm rõ hơn các nội dung trọng tâm, như: Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 1719 báo cáo bổ sung Kế hoạch tổ chức Lễ biểu dương doanh nhân DTTS tiêu biểu, trong đó tập trung vào căn cứ, quy mô đại biểu tham dự, thời gian tổ chức, địa điểm dự kiến, các hoạt động chính và hoạt động bên lề…; Đoàn Thanh niên UBDT báo cáo kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2022 dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBDT; Vụ Kế hoạch-Tài chính báo cáo tiến độ, tình hình rà soát lại kế hoạch nhà nước 2022 và xây dựng kế hoạch nhà nước năm 2023 của các Vụ, đơn vị…

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban yêu các Vụ, đơn vị cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp nữa giữa các Vụ, đơn vị, đặc biệt là công tác phối hợp trong việc tổ chức đi công tác tại các địa phương; cần xây dựng kế hoạch năm 2023 chi tiết, rành mạch hơn; các hoạt động tuyên dương, biểu dương cần làm rõ hơn những căn cứ về mặt số liệu, cần cân nhắc thêm về thời gian tổ chức, đảm bảo thực hiện có hiệu quả; tăng cường hiệu quả tiến độ xử lý các văn bản.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã rà soát lại tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, quán triệt lại tinh thần, trách nhiệm làm việc và yêu cầu toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức các Vụ, đơn vị cần tích cực, quyết liệt hơn trong triển khai, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị, các Vụ, đơn vị nghiêm túc rà soát kỹ các văn bản, đảm bảo xử lý đúng quy trình, đúng thời hạn; yêu cầu trong tuần 31 xây dựng xong kế hoạch nhà nước năm 2023, trong đó phải làm rõ, cụ thể các nhiệm vụ cần triển khai; giao Vụ Kế hoạch-Tài chính tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 về ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 báo cáo lãnh đạo Ủy ban trước khi trình Chính phủ; Vụ Pháp chế bám sát việc cập nhật tình hình, tiến độ liên quan đến bổ sung, sửa đổi Nghị định 05 về Công tác dân tộc; đối với đề án biểu dương Người có uy tín, nhân sỹ trí thức, các Vụ, đơn vị liên quan cần làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tiến hành các nội dung phối hợp, cùng với đó chủ động chuẩn bị kỹ các nội dung liên quan đến Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu xuất sắc năm 2022. Yêu cầu các đơn vị được giao tham mưu cần quyết liệt, chủ động triển khai.

Đối với các kiến nghị liên quan đến việc tổ chức Lễ biểu dương doanh nhân người DTTS, Văn phòng 1719 cần lập kế hoạch để làm việc với các đơn vị phối hợp, qua đó xác định nhiệm vụ, khảo sát đánh giá, thống nhất cách thức thực hiện (tiêu chí lựa chọn; kế hoạch chi tiết triển khai…); giao Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Văn phòng Ủy ban phối hợp, thống nhất tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2022 cho các cháu thiếu nhi có ý nghĩa.  

Xuân Thường