Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của UBDT

11:00 PM 08/06/2023 |   Lượt xem: 6532 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của UBDT

Báo cáo tại cuộc họp về tình hình triển khai nhiệm vụ, ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo cho biết: Trong 05 tháng đầu năm, thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo UBDT giao, Trung tâm Chuyển đổi số đã tham mưu ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của UBDT (Quyết định số 328/QĐ-UBDT ngày 12/5/2023), Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT năm 2023 thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (381/QĐ-UBDT ngày 24/5/2023); triển khai các nhiệm vụ được giao trong xây dựng Đề án tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc; tham mưu Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 107/QĐ-UBDT ngày 14/3/2023); xây dựng dự thảo danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL), danh mục dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý của UBDT; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lập kế hoạch tổ chức 01 lớp tập huấn về “Chuyển đổi số và an toàn Thông tin trong chuyển đổi số của UBDT năm 2023” dự kiến tổ chức tháng 07/2023…

Cùng với đó là việc phối hợp triển khai Xây dựng kho dữ liệu và Hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 DTTS; xây dựng CSDL về cán bộ, công chức, viên chức của UBDT; xây dựng Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719; xây dựng Tạp chí Dân tộc điện tử, đề xuất chủ trương đầu tư; xây dựng Báo Dân tộc và Phát triển thành cơ quan truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc và thông tin tuyên truyền hiệu quả, kịp thời về Đề án tổng thể và Chương trình MTQG 1719...

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tại cuộc họp về tình hình triển khai nhiệm vụ

Dự kiến, UBDT sẽ đẩy mạnh việc kết nối một số hệ thống của UBDT đến cơ sở dữ liệu dân cư, như: Hệ thống báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719, Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, Kho cơ sở dữ liệu UBDT. Đến thời điểm hiện tại, UBDT đã gửi văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ triển khai các giải pháp an toàn, an ninh mạng để đáp ứng các tiêu chí an toàn, an ninh mạng tại văn bản số 1552/BTTTT-THH cho hệ thống dịch vụ công của UBDT.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc theo Quyết định số 1657/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Chuyển đổi số phải hoàn thành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, phiên bản 2.0 theo tiến độ được giao tại Thông báo số 261/TB-VP ngày 01/6/2023; rà soát lại công tác chuyển đổi số về dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin theo Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06; chuẩn bị kỹ việc xây dựng Báo cáo đánh giá 06 tháng của UBDT để gửi Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số… Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số cần nâng cao vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, tập trung nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo tiến độ.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận góp ý Dự thảo Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc và các nhiệm vụ cần tập trung triển khai để hoàn thành kế hoạch công tác chuyển đổi số của UBDT. Các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất các giải pháp cụ thể để phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số triển khai theo kế hoạch. Một số ý kiến đề nghị cần đồng bộ các nhiệm vụ, các danh mục CSDL và dữ liệu mở của UBDT cùng với triển khai xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh: Cần có sự chấn chỉnh, cải cách trong xây dựng hồ sơ theo quy định, tuân thủ quy trình quy phạm, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khoa học, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thực tế, nhanh và hiệu quả, phát huy trách nhiệm của đơn vị chủ trì, vì công việc chung

Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá, trên tinh thần các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, hướng dẫn của các bộ, ngành, , kế hoạch công tác năm 2023, công tác chuyển đổi số của UBDT đã đạt được một số kết quả bước đầu. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban về công tác chuyển đổi số, vai trò của chuyển đổi số đã có nhiều chuyển biến. Một số nhiệm vụ được giao cho các vụ, đơn vị chủ trì triển khai đã có một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, cần có sự tiếp tục nâng cao về nhận thức, tăng cường đào tạo, tập huấn thông qua nhiều hình thức khác nhau như: nghiên cứu tài liệu, bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho các đối tượng phù hợp; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đồng bộ; sự quyết tâm, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của tập thể lãnh đạo các vụ, đơn vị. Cần có sự chấn chỉnh, cải cách trong xây dựng hồ sơ theo quy định, tuân thủ quy trình quy phạm, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khoa học, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thực tế, nhanh và hiệu quả, phát huy trách nhiệm của đơn vị chủ trì, vì công việc chung.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh giao Trung tâm Chuyển đổi số chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị rà soát, thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06, Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của UBDT (Quyết định số 328/QĐ-UBDT ngày 12/5/2023), Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT năm 2023 thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (381/QĐ-UBDT ngày 24/5/2023). Từ đó, làm căn cứ xây dựng báo cáo gửi y ban Quốc gia về chuyển đổi số, trong đó chỉ rõ các nhiệm vụ đã hoàn thành, có sản phẩm, tiến độ cụ thể; đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành theo kế hoạch, cần phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp cụ thể cho thời gian tới; kiến nghị các nội dung cần Bộ Thông tin & Truyền thông hỗ trợ, đảm bảo có cơ sở pháp lý. Tập trung hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành danh mục cơ sở dữ liệu, danh mục dữ liệu mở của UBDT. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban, Vụ Kế hoạch - Tài chính, tập trung nhân lực, hoàn thành việc thẩm tra thiết cơ cơ sở Dự án “Xây dựng kho dữ liệu và Hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 DTTS”. Khẩn trương triển khai, trình ký ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, phiên bản 2.0 theo tiến độ được giao tại Thông báo số 261/TB-VP ngày 01/6/2023.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Trung tâm Chuyển đổi số phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo quy trình, thủ tục, chất lượng trong xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc theo Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, là đơn vị đầu mối xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Bộ Thông tin & Truyền thông.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì hoàn thành công tác thẩm định, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tập trung phục vụ các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719. Giao Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 1719, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc căn cứ vào chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tập trung phục vụ các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 được phê duyệt, khẩn trương xây dựng, điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án của đơn vị mình được giao triển khai thực hiện, trình Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, tham mưu phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập kế hoạch thuê dự án công nghệ thông tin để triển khai Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Văn phòng Ủy ban chủ trì phối hợp để tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai theo kế hoạch, đảm bảo khả thi của Dự án cơ sở hạ tầng và phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ của UBDT theo Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 3 năm 2023). Đồng thời, đề nghị các vụ, đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ, thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số của UBDT.