Chính phủ thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi

12:20 PM 13/08/2019 |   Lượt xem: 1762 |   In bài viết | 

Phiên họp thường kỳ của Chính phủ

Theo đó, Chính phủ thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi do Ủy ban Dân tộc trình.

Giao Ủy ban Dân tộc:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề án, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và hồ sơ kèm theo; trong đó, xác định tên gọi là Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; phạm vi Đề án thực hiện ở các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi; tích hợp các chính sách thành chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi để thực hiện từ năm 2021; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền Thủ tường Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án rà soát, sắp xếp, điều chỉnh các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến công tác dân tộc về trực thuộc Ủy ban Dân tộc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

-----

Toàn văn Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13/8/2019, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019: xem tại đây