Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của UBDT

09:34 PM 23/07/2018 |   Lượt xem: 1861 |   In bài viết | 

Toàn cảnh hội thảo

Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/10/2015 về phê duyệt Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ. Ngày 21/6/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan UBDT giai đoạn 2016-2020, trong đó yêu cầu “Xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử cơ quan UBDT”.

Với các yêu cầu của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, UBDT triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 1.0 với một số mục tiêu như: Tạo một mô hình thống nhất mang tính định hướng cho các đơn vị xây dựng cơ quan điện tử; tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; Đảm bảo việc triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai; Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế và tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư cho các hoạt động liên quan đến CNTT của UBDT.

Tại hội thảo, sau khi nghe đại diện nhóm chuyên gia, tư vấn trình bầy dự thảo báo cáo Kiến trúc Chính phủ điện tử của UBDT phiên bản 1.0, các đại biểu đã tập trung góp ý, thảo luận vào một số nội dung như: các căn cứ để xây dựng; sự tác động của Chiến lược công tác dân tộc và việc đề xuất các chính sách dân tộc trong giai đoạn mới; sự phù hợp với mô hình mới của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương; tác động của chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về dân tộc thiểu số và các CSDL chuyên ngành; công tác bảo mật thông tin dữ liệu ngành công tác dân tộc; cấp độ an toàn thông tin của UBDT; một số định hướng về tăng cường ứng dụng CNTT của các vụ, đơn vị trong UBDT; khả năng áp dụng của kiến trúc cho công tác tin học hóa quy trình nghiệp vụ của một số vụ, đơn vị…

TS. Nguyễn Ngọc Hà, thay mặt ban tổ chức đã cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu và cùng nhóm chuyên gia phân tích, làm rõ thêm các ý kiến thảo luận tại hội thảo. Các nội dung góp ý sẽ được nhóm soạn thảo của Trung tâm Thông tin tổng hợp, tiếp thu để làm cơ sở cho việc hoàn thiện, chuẩn bị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định trong thời gian tới.

Việt Cường