Họp Hội đồng thẩm định cấp Bộ Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025

10:14 PM 02/11/2018 |   Lượt xem: 320 |   In bài viết | 

TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm , Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình phát biểu tại buổi họp

Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 (gọi tắt là Chương trình) nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về dân tộc thiểu số (DTTS), về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Chương trình gồm 14 chuyên đề với các nội dung  trọng tâm như: Quan điểm, đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; đổi mới việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc; văn hóa các DTTS trong tiến trình hội nhập và phát triển; quan điểm và chính sách phát triển KT-XH vùng DTTS thời hội nhập. Chương trình có 6 chuyên đề giảng dạy và 8 chuyên đề tham khảo. Sau khi hoàn thiện nội dung Chương trình, Học viện Dân tộc sẽ triển khai xây dựng tài liệu cụ thể của từng chuyên đề.

Sau khi nghe PGS.TS Trần Trung, quyền Giám đốc Học viện Dân tộc thay mặt Ban soạn thảo báo cáo tóm tắt các nội dung chính và quá trình triển khai xây dựng Chương trình, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban soạn thảo và nhận xét Chương trình đã làm rõ hơn các nội dung, có mục tiêu thống nhất, thời lượng đào tạo phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Các thành viên Hội đồng đã góp ý thêm vào một số nội dung, như: cân nhắc việc sắp xếp chuyên đề theo từng nhóm phù hợp; nghiên cứu việc gộp và bổ sung một số chuyên đề mới; khối lượng, thời gian bồi dưỡng trên lớp và thực tế, chú trọng đến tính cân đối trong các chuyên đề giảng dạy, bồi dưỡng; thiết kế câu hỏi cho từng chuyên đề…

Kết luận buổi họp, TS. Phan Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình cho rằng: Chương trình có cấu trúc, khối lượng, thời lượng tương đối phù hợp, có sự tham gia, đầu tư của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học, thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta. Đánh giá cao ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định để chỉnh sửa, hoàn thiện Chương trình. Vế khối lượng kiến thức, cấu trúc chương trình, thời lượng đào tạo cần bám sát theo mục tiêu của Chương trình và nội dung các chuyên đề phải được cập nhật các thông tin mới. Ngoài ra, cần xác định cụ thể 6 chuyên đề bắt buộc, cân đối giữa lý thuyết và thực hành, tăng cường các bài tập tình huống cụ thể, liên hệ với thực tiễn của địa phương, tọa đàm và giải đáp thắc mắc và có sự nhất quán trong trình bầy nội dung, bố cục trong toàn bộ các chuyên đề.

PV