Ủy ban Dân tộc kết nối Hệ thống quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ

09:54 AM 10/12/2015 |   Lượt xem: 926 |   In bài viết | 

Ngay sau kết nối, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã cập nhật thông tin xử lý văn bản của Ủy ban Dân tộc: Trong năm 2015, Hệ thống quản lý văn bản của Ủy ban Dân tộc đã thực hiện trao đổi 13.377 văn bản, trong đó 95,98% văn bản được giải quyết đúng hạn.

Đến nay, Hệ thống liên thông đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu về kết nối, liên thông các hệ thống văn bản và điều hành giữa Văn phòng Chính phủ và UBDT thông qua một định dạng trao đổi văn bản thống nhất; theo dõi được luồng/vết xử lý văn bản, lưu lại toàn bộ quá trình xử lý cũng như hồi báo của văn bản trên môi trường mạng; triển khai về kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành bảo đảm kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT, thực hiện Chính phủ điện tử, những năm qua, Lãnh đạo UBDT luôn quan tâm, chú trọng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc. Trong đó, đặc biệt là đưa vào ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản, Hệ điều hành tác nghiệp. Nhờ đó, Hệ thống quản lý văn bản đã phát huy được hiệu quả rất lớn, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa nội dung văn bản, rút ngắn thời gian giải quyết các văn bản, giảm chi phí hoạt động, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động cơ quan… góp phần đẩy mạnh CCHC, hiện đại hóa hành chính. Việc đẩy mạnh ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản đã giúp các vụ, đơn vị ở Tây Nguyên, Tây Nam bộ, các ban dân tộc tiếp cận dễ dàng, xử lý nhanh chóng các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Ủy ban Dân tộc, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBDT, tạo thuận lợi cho các Vụ, đơn vị trong triển khai công tác chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Việc kết nối, liên thông giữa Hệ thống quản lý văn bản của Ủy ban Dân tộc với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tăng cường trao đổi thông tin trong hệ thống, góp phần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường trao đổi văn bản điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và UBDT.

Thời gian tới, chúng tôi tin tưởng rằng: Dưới sự lãnh đạo Chính phủ, quan tâm chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và tập thể Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của UBDT sẽ đạt nhiều thành tựu cao hơn nữa, thiết thực phục vụ cho hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc.

 

Trung tâm Thông tin