Điện Biên: Chính sách định canh, định cư giúp đồng bào ổn định đời sống, phát triển sản xuất

08:28 AM 23/11/2010 |   Lượt xem: 1249 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân, định canh định cư (ĐCĐC) cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều cuộc họp phổ biến nội dung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân để nắm rõ và tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai Quyết định 33/2007/QĐ-TTg, giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, UBND thành phố, thị xã, huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh du cư giai đoạn 2007-2010.

Toàn tỉnh Điện Biên có 1.410 hộ, 7.681 khẩu thuộc đối tượng ĐCĐC theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg. Theo khảo sát, tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1342/QĐ-TTg, ngày 25/8/2009 về phê duyệt kế hoạch ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư đến năm 2012. Tổng số hộ trong diện thực hiện chính sách là 1.362 hộ, 7.509 khẩu, trong đó: ĐCĐC tập trung tại 13 điểm cho 544 hộ, 3.031 khẩu; ĐCĐC xen ghép tại 32 xã, 74 bản cho 818 hộ, 4.478 khẩu. Tổng kinh phí do Trung ương đầu tư là 177,881 tỷ đồng; trong đó đầu tư cho cộng đồng 146,214 tỷ đồng; hỗ trợ trực tiếp cho hộ du canh du cư thực hiện ĐCĐC 23,972 tỷ đồng; hỗ trợ vốn vay ưu đãi 6,18 tỷ đồng…

Trong 2 năm 2008-2009 và 6 tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh Điện Biên đã thực hiện di dân ĐCĐC cho 193 hộ, trong đó ĐCĐC tập trung 95 hộ, ĐCĐC xen ghép 98 hộ; triển khai 11 dự án ĐCĐC tập trung, ĐCĐC xen ghép tại 10 xã; kết quả thực hiện khối lượng các hạng mục công trình theo kế hoạch Trung ương giao là 31 tỷ đồng, tỉnh giao 28 tỷ đồng. Tỉnh đã thực hiện đầu tư phát triển 24,339 tỷ đồng đạt 135,2 kế hoạch, gồm quy hoạch giải phóng, san ủi mặt bằng; công trình giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, lớp học, nhà mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng, điện sinh hoạt. Thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân 3,379 tỷ đồng; hỗ trực tiếp cộng đồng 1,465 tỷ đồng; điều tra xây dựng dự án, chi phí quản lý 303 triệu đồng.

Thông qua kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ di dân ĐCĐC cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được tỉnh Điện Biên triển khai tích cực, có hiệu quả, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh du cư, giúp đồng bào có nơi ở ổn định, có đủ điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, xoá đói, giảm nghèo, góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, đồng bào các dân tộc thiểu số đồng tình, ủng hộ và cùng phối hợp với chính quyền các cấp để triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, việc điều tra, khảo sát và xây dựng kế hoạch, dự án ở cơ sở còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tỉnh; địa hình hiểm trở nên khó khăn cho công tác san ủi mặt bằng tại các điểm định cư; kinh phí được cấp chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; tình hình di cư tự do còn tái diễn, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, triển khai các dự án ĐCĐC…

Trước những khó khăn đó, tỉnh Điện Biên đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, không du canh du cư; tập trung nguồn vốn để  hoàn thành dứt điểm từng dự án, đảm bảo hạ tầng thiết yếu để đồng bào nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống; tăng cường kiểm tra, giám sát thực việc hiện chính sách; tiếp tục vận động nhân dân ĐCĐC không di cư tự do, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sâu, vùng xa, nhằm tạo điều kiện cho đồng bào tiếp cận ngày một tốt hơn các dịch vụ công cộng và nâng cao điều kiện sống, góp phần đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Quang Hải