10:42 AM 13/08/2018  Lượt xem: 38
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tuần 32

 10:09 AM 31/07/2018  Lượt xem: 52
Ngày 27/7/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 30 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 31. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải; Lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức Cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.

 10:58 AM 24/07/2018  Lượt xem: 61
Ngày 20/7/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 29 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 30. Tham dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh; Lãnh đạo các vụ: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức Cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban; Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy.

 10:05 AM 24/07/2018  Lượt xem: 45
Ngày 16/7/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT đã chủ trì cuộc họp về việc đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016-2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo, chuyên viên Học viện Dân tộc, chuyên viên giúp việc Hội đồng Khoa học. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trình bày đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội đồng Khoa học và Công nghệ, ý kiến phát biểu của các đồng chí đại biểu dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như sau:

 09:55 AM 24/07/2018  Lượt xem: 40
Ngày 16/7/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Tổng hợp và Văn phòng Chương trình CTDT/16-20 về thực hiện Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn sĩ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Nguyễn Văn Huân, Chánh Văn phòng Chương trình CTDT/16-20. Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Tổng hợp và Văn phòng Chương trình CTDT/16-20 báo cáo tình hình thực hiện các kết luận của Ban Cán sự Đảng UBDT về triển khai thực hiện Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20 tại Thông báo số 181-TB/BCSĐ ngày 30/3/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như sau:

 04:45 PM 23/07/2018  Lượt xem: 43
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, ngày 25/6/2018 tại Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực 09 tỉnh miền Đông Nam bộ.

 09:22 AM 17/07/2018  Lượt xem: 80
Ngày 13/7/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến về “Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành”. Tham dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; Hoàng Thị Hạnh; Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Văn phòng Ủy ban.