10:01 AM 09/09/2020  Lượt xem: 176
Ngày 07/9/2020, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 37 năm 2020

 10:37 AM 03/09/2020  Lượt xem: 65
Ngày 31/8/2020, Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020.

 09:54 AM 28/08/2020  Lượt xem: 182
Ngày 24/8/2020, Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 34 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 35 năm 2020; cho ý kiến về Tờ trình phương án sử dụng nguồn chính trị phí năm 2020 của Văn phòng Ủy ban (Tờ trình số 410/TTr-VP ngày 21/8/2020) và Tờ trình về phương án tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc năm 2020 (Tờ trình số 32/TTr-VP ngày 21/8/2020) của Báo Dân tộc và Phát triển.

 09:24 AM 19/08/2020  Lượt xem: 174
Ngày 17/8/2020, Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 33 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 34 năm 2020.

 09:05 AM 17/08/2020  Lượt xem: 198
Ngày 12/8/2020, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc làm việc về xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn giai đoạn 2021 - 2025, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Dự án 9).

 10:01 AM 13/08/2020  Lượt xem: 232
Ngày 10/8/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 32 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 33 năm 2020.

 02:33 PM 12/08/2020  Lượt xem: 191
Ngày 29/07/2020 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì họp về các nhiệm vụ tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020, lần thứ VIII.