09:06 AM 07/02/2018  Lượt xem: 93
Ngày 02/02/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 05 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 06. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ và Văn phòng Ủy ban.

 11:01 AM 29/01/2018  Lượt xem: 113
Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 04 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 05 năm 2018. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng và Lê Sơn Hải; Lãnh đạo các vụ, đơn vị: Tổng hợp, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài chính; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban, phòng Hành chính Thư ký.

 09:53 AM 11/01/2018  Lượt xem: 131
Ngày 05 tháng 01 năm 2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì giao ban Lãnh đạo Ủy ban về triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2018. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn và Lê Sơn Hải; Lãnh đạo các vụ, đơn vị: Tổng hợp, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài chính, BQL các dự án đầu tư xây dựng và Văn phòng Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, Phòng Hành chính Thư ký, Kế toán Tài vụ, Quản trị Bảo vệ.

 05:46 PM 13/12/2017  Lượt xem: 1865
Trong tháng 11/2017, Lãnh đạo Ủy ban đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Các Vụ, đơn vị tiếp tục có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, kết quả công tác tháng 11 cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

 08:22 AM 16/11/2017  Lượt xem: 1898
Theo Báo cáo số 151/BC-UBDT ngày 10/11/2017 của Ủy ban Dân tộc, trong tháng 10, tập thể lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác dân tộc. Kết quả chỉ đạo, điều hành tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 như sau:

 10:59 PM 15/09/2017  Lượt xem: 2578
Ngày 05/9/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Đinh Quế Hải, Phan Văn Hùng và Lê Sơn Hải; Đồng chí Nguyễn Thu minh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan; thủ trưởng các vụ, đơn vị (Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và VPĐP tại TP Hồ Chí Minh dự họp trực tuyến).

 02:01 PM 10/08/2017  Lượt xem: 4241
Ngày 07/8/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm; đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Vụ Tổng hợp, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Ủy ban Dân tộc.