Sóc Trăng: Sơ kết 8 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 9/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ

12:41 PM 06/10/2011 |   Lượt xem: 1138 |   In bài viết | 

Theo báo cáo, từ năm 2009-2011, tỉnh Sóc Trăng được Trung ương hỗ trợ 150.000 triệu đồng để thực hiện chính sách dân tộc theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 9/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện tính đến 31/8/2011, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 98.495 triệu đồng, đạt 65,66% so với kế hoạch. Cụ thể: Giải quyết đất ở cho 1.668 hộ và giải quyết đất sản xuất cho 1.480 hộ; số hộ được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, mua sắm nông cụ sản xuất là 19.091 hộ; đào tạo nghề cho 4.371 thanh niên người dân tộc thiểu số nghèo.

Nếu tính riêng 8 tháng đầu năm 2011, tổng vốn ngân sách được giao là 57.636 triệu đồng (vốn Trung ương), trong đó vốn năm 2011 là 38.243 triệu đồng, vốn kết dư là 19.393 triệu đồng, riêng  nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2011 được Trung ương phân bổ từ đầu năm đến nay là 95.556 triệu đồng. Tổng giá trị thực hiện trong 8 tháng đầu năm 2011 từ nguồn vốn ngân sách là 21.162 triệu đồng, đạt 36,72% kế hoạch, cấp phát được 17.811 triệu đồng, đạt 30,90% kế hoạch vốn. Cụ thể: Toàn tỉnh đã hỗ trợ đất ở cho 112 hộ/381 hộ, đạt 29,40% kế hoạch; Hỗ trợ đất sản xuất được 334 hộ/1.738 hộ, đạt 19,22% kế hoạch; đã giải quyết hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề được 5.074 hộ/9.148 hộ, đạt 55,47% kế hoạch; hỗ trợ đào tạo nghề được 1.167 lao động/3.054 lao động toàn tỉnh, đạt 38,21% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, các cấp địa phương, các sở ngành cũng đưa ra những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chính sách còn chậm so với kế hoạch như: Địa phương không còn quỹ đất; Định mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất còn thấp so với định mức quy định ở địa phương; Tình hình dịch bệnh (bênh ở tôm sú, bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc, gia cầm, ...); Giá cả thị trường (giống, vật tư) tăng cao; Do thay đổi, thuyên chuyển cán bộ theo dõi thực hiện chính sách ở cơ sở,...

Tại Hội nghị Sơ kết, đồng chí Quách Việt Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đưa ra ý kiến chỉ đạo: Đối với các Sở, ngành cần theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và cùng với các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách để hoàn thành chỉ tiêu năm 2011; tiếp tục hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 74/TTg, năm 2012. Đối với các huyện, thành phố cần tập trung rà soát, điều chỉnh lại các đối tượng được phê duyệt; Rà soát kế hoạch thực hiện và điều chỉnh tăng một số mục tiêu có khả năng thực hiện cao; Tập trung ưu tiên giải quyết đất ở gắn với việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định 67 và 167; Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi tại cơ sở để nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết; quy định trách nhiệm của các cấp có thẩm quyền; khẩn trương rà soát và đề xuất nhu cầu bổ sung vốn thực hiện Quyết định 74 đợt 2 năm 2011 về Ban Điều hành CT135 để tổng hợp trình UBND tỉnh, xem xét, quyết định phân bổ; Tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn bà con sử dụng vốn đúng mục đích; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách nhằm phát hiện những khó khăn vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ và uốn nắn kịp thời nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu Quyết định 74/TTg đặt ra.

Phi Hải