Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Tạp chí Dân tộc

03:20 PM 22/02/2019 |   Lượt xem: 2786 |   In bài viết | 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBDT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Tạp chí Dân tộc;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính-Trị sự,

Chi tiết Quyết định 04/QĐ-TCDT ngày 15/01/2019: xem tại đây