Dự thảo: Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

09:40 PM 08/10/2019 |   Lượt xem: 27938 |   In bài viết | 

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Ủy ban Dân tộc đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến tham gia về dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.

Chi tiết Dự thảo:

- Thông tư Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc: xem tại đây 
- Hệ thống chỉ tiêu thống kê:
   + Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê: xem tại đây 
   + Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê: xem tại đây 

Để đảm bảo tiến độ ban hành Thông tư, đề nghị Quý cơ quan gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Ủy ban Dân tộc trước ngày 22/10/2019, đồng thời gửi file mềm nội dung góp ý về địa chỉ email: vukehoachtaichinh@cema.gov.vn và ghi rõ ở phần chủ đề là “Góp ý dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc”.

Ủy ban Dân tộc mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan.

* Chi tiết Công văn số 1142/UBDT-KHTC ngày 08/10/2019 về góp ý dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc: xem tại đây