Thông báo: Nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện chính sách đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí

09:59 PM 24/10/2023 |   Lượt xem: 5980 |   In bài viết | 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ - TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 -2025;

Uỷ ban Dân tộc Thông báo đến các cơ quan báo chí, đơn vị phát hành nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, thực hiện chính sách đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025 năm 2024 Cụ thể như sau:

1. Địa chỉ truy cập thông tin: Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc www.ubdt.gov.vn

2. Điều kiện nộp hồ sơ tuyển chọn đối với cơ quan báo, tạp chí

a) Có giấy phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về báo chí, có tôn chỉ mục đích phục vụ đúng đối tượng thụ hưởng quy định tại Điều 01, Quyết định số 752/QĐ-TTg, ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng được các yêu cầu đặt hàng;

c) Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm xuất bản chuyên trang, ấn phẩm chuyên đề về vùng đồng bào DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn;

d) Có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

3. Đối với cơ quan, đơn vị phát hành

Cơ quan, đơn vị có chức năng về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2024, 2025

5. Danh mục hồ sơ tuyển chọn

- Đơn đề nghị tham gia tuyển chọn, thực hiện việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025 theo Quyết định số 752/QĐ-TTg, ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ;

- Giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Tài liệu chứng minh năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng được các yêu cầu đặt hàng;

- Các hợp đồng, thanh lý hợp đồng đã ký kết thực hiện nội dung xuất bản chuyên trang, ấn phẩm chuyên đề về vùng đồng bào DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn (tối thiểu trong 3 năm liên tục);

- Có định mức xác định kinh tế kỹ thuật và đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công do Cơ quan có thẩm quyền ban hành.

6. Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tuyên truyền - Tầng 15, phòng 1504, Trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

7. Thời hạn nhận hồ sơ: Ủy ban Dân tộc tiếp nhận hồ sơ (Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) bắt đầu từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 30/11/2023 (Hồ sơ chuyển qua đường Bưu điện, ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện).

8. Xét chọn hồ sơ: Uỷ ban Dân tộc thành lập Hội đồng tổ chức xét chọn cơ quan báo, tạp chí, đơn vị phát hành có đủ điều kiện thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025 theo đúng quy định.

(Văn bản gửi kèm Thông báo: Quyết định số 752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 461/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT).

Thông tin liên hệ: Đ/c Lò Thị Hải Yến - Chuyên viên Vụ Tuyên truyền, số điện thoại: 0944779148.

Ủy ban Dân tộc trân trọng thông báo./.

-----
Chi tiết: Thông báo số 1786/TB-UBDT ngày 04/10/2023