Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2019

09:04 AM 11/02/2019 |   Lượt xem: 603 |   In bài viết | 

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2019

Chi tiết báo cáo số 10/BC-UBDT ngày 31/1/2019: xem tại đây