Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại Hội thảo tham vấn triển khai Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

10:46 AM 17/01/2019 |   Lượt xem: 353 |   In bài viết | 

Theo Thông báo số 06/TB-UBDT ngày 16/01/2019: xem tại đây