Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm và một số công việc có liên quan của Chương trình CTDT/16-20

10:53 AM 10/01/2019 |   Lượt xem: 292 |   In bài viết | 

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Tổng hợp trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau:

1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình CTDT/16-20. Giao Vụ Tổng hợp tiếp tục rà soát, hoàn thiện để trình bày toàn văn dự thảo báo cáo tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình CTDT/16-20 tổ chức vào ngày 18/12/2017.

2. Về một số công việc của Chương trình CTDT/16-20:

- Đối với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ “Tổng quan những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc và chính sách dân tộc sau đổi mới đến nay, đề xuất chính sách dân tộc 2021-2030”: Mục tiêu của nhiệm vụ này là tổng kết, đánh giá tổng số 50 nhiệm vụ của Chương trình CTDT/16-20. Trong số 50 nhiệm vụ, có 02 nhiệm vụ được giao trực tiếp vì liên quan đến Danh mục bí mật nhà nước (Quyết định số 91/2006/QĐ-TTg ngày 24/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ủy ban Dân tôc; Quyết định số 329/2006/QĐ-BCA (A11) ngày 11/5/2006 của Bộ trưởng Bộ công an về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc). Ngoài ra, kết quả nghiên của nhiều đề tài thuộc Chương trình là những thông tin, số liệu cần được bảo mât. Đồng thời căn cứ quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Văn bản số 3177/BKHCN-XHTN ngày 4/10/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Danh mục nhiệm vụ đề xuất đợt 5. Lãnh đạo Ủy ban đồng ý áp dụng điểm a, khoản 1, Điều 30 Luật Khoa học và Công nghệ để thực hiện phương thức giao trực tiếp cho Văn phòng Chương trình CTDT/16-20 chủ trì nhiệm vụ nói trên.

- Về Quy chế tổ chức quản lý hoạt động của Chương trình CTDT/16-20: Giao Vụ Tổ chức Cán bộ khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ngày 27/11/2018, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 641/QĐ-UBDT ngày 20/11/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, mã số CTDT/16-20.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban về dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm và một số công việc có liên quan của Chương trình CTDT/16-20. Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Theo Thông báo số 01/TB-UBDT ngày 08/1/2019: xem tại đây