Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cộc họp thông qua Kế hoạch tổng thể tổ chức họp mặt, mừng Tết cổ truyền ChôlChnămThmây của đồng bào Khmer Nam bộ năm 2019

09:51 AM 12/03/2019 |   Lượt xem: 255 |   In bài viết | 

Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch-Tài chính, Tuyên truyền, Dân tộc thiểu số, Báo Dân tộc & Phát triển, Tạp chí Dân tộc; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban; Vụ Địa phương III, Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh (họp trực tuyến),

Chi tiết Thông báo số 24/TB-UBDT ngày 11/3/2019: xem tại đây