Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp thông qua đề án Quản lý vận hành toàn nhà 349 Đội Cấn

09:16 AM 12/03/2019 |   Lượt xem: 266 |   In bài viết | 

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo Đề án Quản lý vận hành toà nhà 349 Đội Cấn và Kế hoạch chuyển trụ sở làm việc, ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và các đồng chí dự họp; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau:

1. Giao Văn phòng Ủy ban:

- Tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án; Quy chế quản lý, sử dụng trụ sở 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; kế hoạch chuyển trụ sở làm việc; báo cáo, xin ý kiến Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải; hoàn thiện trình Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ký ban hành.

- Khẩn trương hoàn thành phương án phân bổ phòng làm việc của các vụ, đơn vị tại trụ sở mới và phương án vận chuyển của các vụ, đơn vị; báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tổ chức họp thông báo đến các vụ, đơn vị (trong trường hợp các vụ, đơn vị có ý kiến khác thì Văn phòng nghiên cứu, tiếp thu; báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn giải quyết cụ thể).

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng đảm bảo Hồ sơ nghiệm thu công trình theo đúng quy định của pháp luật; làm việc với cơ quan chức năng đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và các quy định khác (nếu có) trước khi đưa trụ sở mới đi vào hoạt động theo kế hoạch đã ấn định (trước ngày 30/4/2019).

3. Giao Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Ủy ban bổ sung dự toán lắp đặt hệ thống cáp kết nối từ nút mạng đầu chờ gắn tường đến máy tính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại trụ sở mới.

4. Thống nhất chủ trương để một số đơn vị: tiếp tục làm việc tại trụ sở 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội; giao Văn phòng Ủy ban nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban xem xét, phê duyệt cụ thể.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp cho ý kiến về đề án Quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội Cấn. Văn phòng Ủy ban thông báo để các vụ, đơn vị biết, triên khai thực hiện./. 

Chi tiết Thông báo số 26/TB-UBDT ngày 11/3/2019: xem tại đây