Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 07 và Chương trình công tác tuần thứ 08 năm 2017

03:12 PM 16/02/2017 |   Lượt xem: 1609 |   In bài viết | 

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả triển khai công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác tuần thứ 08; ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận:

1. Đồng ý với dự thảo Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 07 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 08 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Các Vụ, đơn vị: Kế hoạch Tài chính; Tổng hợp; Pháp chế và Văn phòng Ủy ban đã tích cực triển khai và làm tốt các công việc được giao; Vụ Địa phương I cần nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chưa chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc sau Tết Nguyên đán.

2. Giao Vụ Chính sách Dân tộc: Nắm tình hình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn tại các địa phương. Kịp thời tổng hợp, tham mưu, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, vướng mắc, phát sinh, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban trước ngày 28/02/2017.

3. Giao Vụ Địa phương I, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chính Minh: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 08/2006/NĐ-CP, ngày 25/01/2016 trên địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách. Báo cáo gửi về Ủy ban Dân tộc (bản mềm qua hộp thư điện tử: vutccb@cema.gov.vn; vutonghop@cema.gov.vn; phongtkth@cema.gov.vn) trước ngày 28/02/2017.

4. Hiện nay mới có 09/23 Vụ, đơn vị hoàn thiện và trình Lãnh đạo Ủy ban ký phê duyệt kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017. Gồm: Thanh tra, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Chính sách Dân tộc, Tuyên truyền, Văn phòng, Địa phương I, Hợp tác Quốc tế, Văn phòng ĐPCT135.

Yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị còn lại khẩn trương hoàn thiện, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, xong trước ngày 20/2/2017.

5. Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2017 và Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Thủ trưởng các Vụ, đơn vị quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của cơ quan; không đi lễ hội, đình, đền, chùa trong giờ làm việc; không sử dụng xe công đi lễ hội, đình, đền, chùa; không vi phạm các quy định của pháp luật.