Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Vụ Chính sách Dân tộc

09:37 PM 19/03/2024 |   Lượt xem: 1837 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã nghe ông Hoàng Văn Tuyên, Vụ trưởng, Vụ Chính sách Dân tộc báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được giao như: việc xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện việc phân định miền núi, vùng cao; Đề án xây dựng cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới; dự thảo Tờ trình đề xuất bổ sung chính sách chi đặc thù do UBDT thực hiện vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 05/2011/NĐ-CP; tiến độ việc rà soát, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao…

Các nội dung báo cáo đều đánh giá cụ thể tiến độ từng nhiệm vụ đã thực hiện đến thời điểm hiện tại, nêu rõ những vướng mắc cùng những đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện việc phân định miền núi, vùng cao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu, để đảm bảo đầy đủ nội dung, cần bám sát theo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xác định rõ, rành mạch về mặt pháp lý, thẩm quyền ban hành tiêu chí; sự xung đột giữa phân định miền núi vùng cao với phân định về trình độ phát triển…

Các ý kiến thảo luận hướng đến mục tiêu xây dựng và cho ra được một bộ tiêu chí khoa học, khắc phục được những tồn tại hạn chế, đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững và lâu dài, đáp ứng tình hình thực tiễn. Qua đó, cuộc họp thống nhất nội dung để kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, đồng thời định hướng cần tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các cơ quan liên quan của Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo tiến độ hoàn thành trong tháng 3/2024

Đối với các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng cơ chế chính sách đặc thù và các nhiệm vụ khác được giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Vụ Chính sách Dân tộc tiếp tục rà soát lại nội dung, trình tự thủ tục, bổ sung các căn cứ, cơ sở và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Xuân Thường