Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc: Tổ chức điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc

03:39 PM 24/11/2021 |   Lượt xem: 731 |   In bài viết | 

Các đại biểu thuộc Đảng ủy cơ quan UBDT tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBDT

Tham dự điểm cầu trực tuyến có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ; Văn phòng Ban Cán sự Đảng; Ban Thường vụ Đảng uỷ, các tổ chức đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Xem phim tài liệu “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” do Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương sản xuất.

Tiếp đó, các đại biểu nghe tham luận của Lãnh đạo một số địa phương, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng.

(baodantoc.vn)