Kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc

09:08 PM 18/06/2018 |   Lượt xem: 1827 |   In bài viết | 

Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện kế hoạch công tác, hoạt động của Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBDT, để từ đó kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Với chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, công tác theo dõi tình hình thi hành phát luật thuộc lĩnh vực quản lý luôn được UBDT quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, nhất là các chương trình, đề án, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng DTTS và miền núi.

Để chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ, UBDT đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm, ban hành các văn bản chỉ đạo, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các chính sách dành cho đồng bào các DTTS và miền núi. Các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBDT đều đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật và thực tiễn nguồn nhân lực, ngân sách nhà nước, quy định hợp lý các biện pháp, giải pháp, hướng dẫn trình tự thực hiện cụ thể, dễ áp dụng, đảm bảo tính khả thi.

Lĩnh vực công tác dân tộc có tính đặc thù, liên ngành, đa lĩnh vực chi phối nội dung của chính sách dân tộc, liên quan đến nhiều vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội và các quyền về con người. Nhiều chương trình, chính sách đã tích hợp vào các chương trình mục tiêu quốc gia với cơ chế quản lý thống nhất tập trung nguồn lực và có sự phân cấp mạnh cho địa phương và giao trách nhiệm từ các bộ, ngành rõ ràng, thể hiện tính công khai, minh bạch trong việc tổ chức, thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc.

Sau khi đại diện Vụ Pháp chế trình bầy các nội dung chính của Dự thảo Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật từ 01/10/2016 đến 30/5/2018, các thành viên Đoàn kiểm tra và các đại biểu tham dự cuộc họp đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBDT như: tính đặc thù của công tác dân tộc, trong xây dựng và thực hiện chính sách; công tác chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện; hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc tại các địa phương; việc thiếu nguồn kinh phí triển khai; công tác thông tin báo cáo, kiểm tra, theo dõi, điều tra, kiểm chứng đánh giá; tập huấn nghiệp vụ; công tác phối hợp với các bộ ban ngành…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đặng Thanh Sơn, trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chuẩn bị của UBDT, các nội dung báo cáo đã thực hiện đầy đủ theo đề cương hướng dẫn, làm rõ các kết quả đạt được cũng như các khó khăn, hạn chế của UBDT trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Ghi nhận sự chuyển biến và các nội dung đánh giá, những nguyên nhân, hạn chế trong công tác, Đoàn kiểm tra đề nghị: Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Ủy ban tăng cường công tác quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức của UBDT và các Ban Dân tộc địa phương về ý nghĩa, vai trò của công tác thi hành pháp luật thuộc chức năng nhiệm vụ của UBDT; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, bố trí kinh phí và các điều kiện khác theo quy định; tăng cường công tác rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền theo yêu cầu của thực tiễn, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 05 về công tác dân tộc; xây dựng và thiết lập quy chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng của UBDT. Ngoài ra, đề nghị UBDT hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch chi tiết cho triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 với các giải pháp cụ thể như: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền, đổi mới nâng cao nhận thức, tăng cương kinh phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin…

Phóng viên