LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 6/11/2017 đến 10/11/2017)

10:11 AM 06/11/2017 |   Lượt xem: 2138 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(6/11)

Thứ 3
(7/11)

Thứ 4
(8/11)

Thứ 5
(9/11)

Thứ 6
(10/11)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ (đang chờ cập nhật)

VỤ PHÁP CHẾ (đang chờ cập nhật)

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA (đang chờ cập nhật)

VĂN PHÒNG (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với các Vụ, đơn vị

Chiều: Giải quyết công việc 

Sáng: Họp với Lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc 

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00. Họp với Lãnh đạo Ủy ban

14h00. Họp Lãnh đạo Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 10 của UBDT

Sáng: Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đơn giản hoá chế độ báo cáo.

Chiều: Giải quyết công việc 

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Xây dựng báo cáo trung tâm phục vụ Lễ tuyên dương NCUT, doanh nhân tiêu biểu, nhân sỹ trí thức DTTS

Sáng: Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình nước sạch và VSNT của UBDT

Chiều: Giải quyết công việc 

Sáng: Giải quyết công việc 

14h00. Họp Lãnh đạo Vụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Chỉ đạo thực hiện đề tài cấp Bộ năm 2017
Chỉ đạo thực hiện đề tài cấp Bộ năm 2017

Giải quyết công việc 

Chỉ đạo thực hiện đề tài cấp Bộ năm 2017

Sáng: Giải quyết công việc

14h00. Họp Lãnh đạo Vụ

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc 

Sáng:Giải quyết công việc 

14h00. Họp Lãnh đạo Vụ

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Chủ trì Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Thống nhất danh sách báo cáo BT, CN nhân vật làm phóng sự phục vụ Lễ tuyên dương NCUT, NSTT, DN DTTS

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Rà soát nhân sĩ trí thức ngành VH, TT&DL phục vụ Lễ tuyên dương NCUT, NSTT, DN DTTS

Thống nhất danh sách nhân vật làm phóng sự phục vụ Lễ tuyên dương NCUT, NSTT, DN DTTS Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Đi học lớp CCLLCT

Đi học lớp CCLLCT Đi học lớp CCLLCT Đi học lớp CCLLCT

Đi học lớp CCLLCT

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I(đang chờ cập nhật)

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì Họp giao ban đầu tuần

Chủ trì Hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tiếp tục chủ trì Hội nghị tập huấn tại tỉnh Kon Tum

Tiếp tục chủ trì Hội nghị tập huấn tại tỉnh Kon Tum

Tiếp tục chủ trì Hội nghị tập huấn tại tỉnh Kon Tum

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự Họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự Họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì Họp giao ban tuần 45

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phối hợp Văn phòng ĐP CT135 công tác tại tỉnh Trà Vinh

Trưởng đoàn công tác nắm tình hình công tác dân tộc tại tỉnh Vĩnh Long

Trưởng đoàn công tác nắm tình hình công tác dân tộc tại tỉnh Vĩnh Long

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng: Dự Họp giao ban tuần 45

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo góp ý Dự thảo quyết định, kế hoạch, danh mục công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra UB

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phối hợp Văn phòng ĐP CT135 công tác tại tỉnh Trà Vinh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

Sáng: Dự Họp giao ban tuần 45

Chiều: Giải quyết công việc

Dự Hội nghị báo cáo chuyên đề về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, do Ban Nội chính thành ủy Cần Thơ tổ chức Chỉ đạo góp ý 03 Quy chế về ứng dụng CNTT theo đề nghị của TT Thông tin - UBDT Tham gia Đoàn công tác nắm tình hình công tác dân tộc tại tỉnh Vĩnh Long Tham gia Đoàn công tác nắm tình hình công tác dân tộc tại tỉnh Vĩnh Long

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Chủ trì họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Đi công tác Yên Bái - Phú Thọ

Đi công tác Yên Bái - Phú Thọ

Đi công tác Yên Bái - Phú Thọ

Đi công tác Yên Bái - Phú Thọ Đi công tác Yên Bái - Phú Thọ

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC 

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 46 tại Hội trường tầng 2 nhà A

14h00: Chủ trì Họp thông qua kế hoạch nghiệm thu đề tài, dự án khoa học các cấp năm 2017 của HVDT tại Hội trường tầng 2 nhà A

15h30: Tham gia Họp Hội đồng thẩm định nội dung, kinh phí Đề tài KH&CN cấp quốc gia năm 2018 thuộc Chương trình CTDT/16-20 tại 142 Đội Cấn

Trưởng đoàn làm việc với tỉnh Hoà Bình về Dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc tại Hòa Bình

8h30: Chủ trì họp về các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

10h30: Chủ trì họp liên tịch về công tác cán bộ tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h30: Tham dự Toạ đàm khoa học của Vụ Pháp chế, UBDT về Đề tài khoa học xây dựng Luật Hỗ trợ phát triển vùng DTTS & MN tại 80 Phan Đình Phùng

9h30: Tham dự Toạ đàm khoa học kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tại 144 Xuân Thuỷ

14h00: Nghe báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ của HVDT tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Tham gia họp Chi bộ khối Phòng số 1 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

8h30: Dự họp Hội ý công tác tuần 46 tại Hội trường tầng 2 nhà A

14h00: Dự họp thông qua kế hoạch nghiệm thu đề tài, dự án khoa học các cấp năm 2017 của HVDT tại Hội trường tầng 2 nhà A

15h30: Chủ trì Họp với Viện Nghiên cứu Văn hóa dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Sáng: Làm việc với Văn phòng Chương trình Nông thôn mới tại 165 Chùa Bộc

14h00: Báo cáo TT, PCN Phan Văn Hùng về kế hoạch tổ chức Hội thảo xác định thành phần dân tộc tại 141 Hoàng Hoa Thám

8h30: Dự họp về các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

10h30: Dự họp liên tịch về công tác cán bộ tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Chủ trì họp đoàn lớp Lào năm 2017 đi thực tế tại tỉnh Thanh Hóa tại Hội trường tầng 3 nhà A

Sáng: Họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT tại 136 Xuân Thuỷ

Chiều: Chủ trì họp với Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại Phòng họp tầng 3 nhà A

Nghỉ phép

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

Trưởng đoàn đi công tác tại tỉnh Ninh Thuận

Trưởng đoàn đi công tác tại tỉnh Ninh Thuận

Trưởng đoàn đi công tác tại tỉnh Ninh Thuận

Trưởng đoàn đi công tác tại tỉnh Ninh Thuận

Sáng: Trưởng đoàn đi công tác tại tỉnh Ninh Thuận

15h00: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn thẩm định cấp cơ sở về Tài liệu bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán  bộ Vương quốc Campuchia năm 2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

Trưởng đoàn đi công tác tại tỉnh Yên Bái

Trưởng đoàn đi công tác tại tỉnh Yên Bái

Trưởng đoàn đi công tác tại tỉnh Yên Bái

Trưởng đoàn đi công tác tại tỉnh Yên Bái

Trưởng đoàn đi công tác tại tỉnh Yên Bái

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

8h30: Chủ trì Họp giao ban tuần CBCC TTTT

14h00: Họp triển khai Đề án trình Chính phủ

8h30: Họp triển khai Dự án trung hạn

14h30: Họp triển khai Quy chế “chữ ký số”

8h30: Họp triển khai quy chế CSDL cán bộ CCVC DTTS

14h30: Họp triển khai quy chế “CSDL phục vụ Lãnh đạo UBDT”

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp quy chế với Văn phòng UB và Vụ TCCB

8h30: Họp Quy chế về quản lý, sử dụng và khai thác CSDL

Chiều: Giải quyết công việc

 

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

8h30: Họp giao ban tuần CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

8h30: Họp giao ban tuần CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì Họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì Họp giao ban tuần TCDT (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Làm việc với Phòng Hành chính -Trị sự

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Chủ trì họp toàn thể cơ quan

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Duyệt bản bông Tạp chí Dân tộc

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự Họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự Họp giao ban tuần TCDT (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Dự làm việc với Phòng Hành chính - Trị sự  

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp toàn thể cơ quan

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN (đang chờ cập nhật)

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC 

Phó Giám đốc Phụ trách
Bùi Thiện Lạc

8h30: Chủ trì Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

Học Cao cấp lý luận chính trị

Học Cao cấp lý luận chính trị

Học Cao cấp lý luận chính trị

Học Cao cấp lý luận chính trị Học Cao cấp lý luận chính trị