Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo , điều hành tuần 13 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 14 năm 2019

10:36 AM 10/04/2019 |   Lượt xem: 267 |   In bài viết | 

Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn. Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; Lãnh đạo các vụ: Kế hoạch-Tài Chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Địa phương III; Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng và Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.

Chi tiết Thông báo số 32/TB-UBDT ngày 3/4/2019: xem tại đây