Yên Bái: Sau 2 năm triển khai Nghị quyết 30a giảm 6% hộ nghèo

08:28 AM 23/11/2010 |   Lượt xem: 1215 |   In bài viết | 

Thực hiện chương trình kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, vừa qua Đoàn công tác của Bộ tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ tại tỉnh Yên Bái.

Sau khi đi kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a tại huyện Mù Cang Chải đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Yên Bái, đoàn đã nghe các ý kiến về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, những kết quả đã làm được trong 2 năm qua. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 30a của 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải là 96,9 tỷ đồng.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn, huyện Mù Cang Chải đã thực hiện giải ngân 36,2 tỷ đồng/47,5 tỷ đạt 76% kế hoạch; đã hỗ trợ trên 6 tỷ đồng thực hiện chính sách phát triển rừng bảo vệ rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, trồng rừng mới; hỗ trợ 9,7 tỷ đồng khai hoang 30 ha ruộng nước, mua giống phân bón chuyển đổi cơ cấu cây trồng; hỗ trợ 500 hộ nghèo với số tiền 5 tỷ đồng mua trâu sinh sản…; hỗ trợ 148 triệu đồng thực hiện chính sách y tế, dân số; tăng cường cho cơ sở 5 cán bộ; có 33 người đang lao động tại nước ngoài  Ange ria, Lybia…

Tại huyện Trạm Tấu đã triển khai các hạng mục hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân. Hỗ trợ 3,5 tỷ đồng cho 375 hộ nghèo mua trâu cái sinh sản; hỗ trợ 250 triệu đồng khai hoang 25 ha ruộng nước; hỗ trợ xây dựng 4 công trình giao thông, 8 công trình thuỷ lợi; công trình cấp nước sinh hoạt, trung tâm cụm xã.. với tổng kinh phí thực hiện các chính sách mới theo Nghị quyết 30a  trên 49 tỷ đồng.

Cũng trong 2 năm qua Yên Bái đã thực hiện các chính sách lồng ghép nguồn vốn chương trình 134; chương trình 135 giai đoạn 2, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, các chương trình dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất bằng trái phiếu Chính phủ cho 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải với tổng kinh phí trên 687 tỷ đồng.

Các tập kinh tế, các doanh nghiệp đã trực tiếp giúp đỡ 2 huyện 2,1 tỷ đồng. Các nguồn lực đầu tư cho 2 huyện tập trung hỗ trợ trực tiếp cho người dân nâng cao thu nhập, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, giáo dục, y tế… Thực hiện Nghị quyết 30a là yếu tố quan trọng trong việc giảm số  hộ nhanh và bền vững 2 năm qua mỗi huyện đã giảm 6% hộ nghèo/năm.

Tại buổi làm việc đại diện các ban ngành đã kiến nghị với Chính phủ quan tâm cân đối, cấp đủ kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù của Đề án 30a đã được cấp tỉnh phê duyệt phân kỳ hàng năm đảm bảo tính khả thi của đề án; cần có cơ chế chính sách đặc thù về quy trình, thủ tục triển khai dự án; bố trí kinh phí quản lý, giám sát cho cả 3 cấp; quan tâm đầu tư lĩnh vực dạy nghề; tiếp tục đôn đốc giám sát hoạt động giúp đỡ hộ nghèo của các tập đoàn, tổng công ty…

Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà Yên Bái đã làm trong 2 thực hiện Nghị quyết 30a Yên Bái triển khai được nhiều chính sách, đặc biệt là chính sách hỗ trợ sản xuất tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, chính sách cán bộ, huy động được sự đóng góp của người dân và nguồn lực địa phương trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Đồng thời đoàn công tác cũng đề nghị tỉnh Yên Bái cần nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân dân về Nghị quyết 30a của Chính Phủ. Tập trung ưu tiên các nguồn vốn đầu tư, phối hợp lồng ghép các nguồn vốn đầu tư tới các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong thời gian tới Yên Bái cần triển khai sớm các chính sách đã ban hành, gắn sản xuất nông lâm nghiệp với xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng lao động qua đào tạo, quan tâm đến chính sách cán bộ…

(Theo Báo Yên Bái)