08:43 AM 05/02/2021  Lượt xem: 1648
Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBDT ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức năm 2020 của UBDT theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; UBDT thông báo như sau:

 07:01 PM 21/01/2021  Lượt xem: 1961
Thực hiện quy định của Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và các văn bản hướng dẫn có liên quan về xây dựng kế hoạch KH&CN hàng năm, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đề nghị các đồng chí Lãnh đạo UBDT, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022 và cho giai đoạn 2021-2025, tập trung theo định hướng sau:

 03:30 PM 18/01/2021  Lượt xem: 1242
Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện và tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển công chức của Ủy ban Dân tộc năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc thông báo như sau:

 12:00 AM 01/01/2021  Lượt xem: 127
Một số thông tin chuyên đề trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc

 01:02 AM 26/11/2020  Lượt xem: 2605
Danh mục văn bản liên quan Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020