05:24 PM 05/11/2015  Lượt xem: 2086
Thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-UBDT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đã dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh và gửi lấy ý kiến của các Ban Dân tộc tại Công văn số 478/UBDT-KHTC, ngày 25/5/2015.

 05:22 PM 05/11/2015  Lượt xem: 1450
Thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-UBDT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, Vụ Kế hoạch-Tài chính dự thảo Quyết định ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

 05:12 PM 05/11/2015  Lượt xem: 2677
Toàn văn thông báo số 29/TB-UBDT ngày 25/5/2015 về Danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS

 05:10 PM 05/11/2015  Lượt xem: 1585
Triển khai Thông tư 06/2014/TT-UBDT, ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

 05:04 PM 05/11/2015  Lượt xem: 1069
Nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch khung thúc đẩy các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 gắn với Mục tiêu phát triển bền vững năm 2025”.

 04:57 PM 05/11/2015  Lượt xem: 1920
Ngày 02/4/2015, Ủy ban Dân tộc đã có công văn số 307/UBDT-CSDT về việc góp ý dự thảo Chương trình mục tiêu đặc thủ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

 04:55 PM 05/11/2015  Lượt xem: 2120
Thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014 (văn bản 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014 của Văn phòng Chính phủ). Uỷ ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách được phân công quản lý trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 10:39 AM 31/10/2015  Lượt xem: 2160
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Vụ Pháp chế đã xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc và Tờ trình về việc ban hành Thông tư Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc.