03:05 AM 12/05/2011  Lượt xem: 905
Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả thực hiện các chương trình, chính sách, đề án của Uỷ ban Dân tộc tham mưu cho Chính phủ trong giai đoạn tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về công tác dân tộc: bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc cùng phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, ngôn ngữ, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Các chính sách phải phù hợp với đặc thù của các vùng và các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số. Ngày 14/3/2011, Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/ĐU về xây dựng và triển khai chương trình, chính sách, đề án dân tộc (giai đoạn 2011-2015) với những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau:

 03:05 AM 12/05/2011  Lượt xem: 1027
Trong thời gian qua, việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới ở nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK, chính sách bình đẳng giới chưa thu được kết quả như mong muốn. Do đó, cần có một chính sách đặc thù, rút ngắn khoảng cách về giới trên nhiều lĩnh vực là việc làm cần thiết trong xu thế hội nhập, phát triển hiện nay.

 03:01 AM 24/03/2011  Lượt xem: 817
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các doanh nghiệp được Chính phủ phân công giúp đỡ 6 huyện nghèo của tỉnh này gồm Tập đoàn Dầu khí quốc gia và Tổng Công ty lương thực Miền Nam đã hỗ trợ 93,2 tỷ đồng giúp các địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

 03:29 AM 17/03/2011  Lượt xem: 808
Ngày 14-3, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.

 03:29 AM 17/03/2011  Lượt xem: 650
Cách đây 65 năm, ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58 thành lập Bộ Nội vụ (trong đó có Nha Dân tộc thiểu số). Đây là cơ quan đầu tiên của Chính phủ phụ trách công tác dân tộc, tiền thân của Uỷ ban Dân tộc hiện nay. Trong 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân tộc đã có những bước phát triển vững mạnh.

 03:03 AM 14/03/2011  Lượt xem: 691
Theo đánh giá của Tỉnh uỷ Đắk Lắk, đến nay, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

 02:36 AM 22/02/2011  Lượt xem: 713
Ngày 27/10/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ra Chỉ thị số 1971/CT-TTg về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chỉ thị khẳng định:

 10:59 AM 18/02/2011  Lượt xem: 600
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 (Đề án) với mục tiêu trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt, được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đặc biệt.