02:21 PM 06/06/2017  Lượt xem: 13751
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng DTTS", Ủy ban Dân tộc đã xây dựng Dự thảo, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

 09:16 AM 10/11/2016  Lượt xem: 25680
Thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg  ngày 03/11/2016 về ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản số 8866/VPCP-KGVX ngày 18/10/2016 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trước ngày 15/12/2016 ;