10:24 AM 16/05/2019  Lượt xem: 12308
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Dân tộc tổ chức các cuộc hội thảo vùng tại các địa phương để xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án tổng thể Đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

 04:54 PM 08/04/2019  Lượt xem: 80886
Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo lần 4 Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-UBDT quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

 01:57 PM 06/07/2018  Lượt xem: 80487
Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT, ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ủy ban Dân tộc đăng tải Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-UBDTngày 01/12/2014 của Ủy ban Dân tộc quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 09:24 PM 16/04/2018  Lượt xem: 92526
Thực hiện Kế hoạch công tác, Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư về công tác pháp chế, bao gồm:

 08:55 PM 19/03/2018  Lượt xem: 14552
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn.

 02:41 PM 16/11/2017  Lượt xem: 63595
Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-UBDT ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Học viện Dân tộc đã hoàn thành dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo tiến độ triển khai và các nội dung của Đề án phù hợp với tình hình thực tế, Học viện Dân tộc xin ý kiến góp ý của các Vụ, đơn vị.

 06:24 PM 24/10/2017  Lượt xem: 69798
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ việc phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam" trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017, Trung tâm Thông tin đã xây dựng Đề án và tổ chức 03 hội thảo xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan và các Vụ, đơn vị thuộc UBDT, trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Trung tâm đã tiếp thu chỉnh sửa Đề án.

 11:12 AM 22/06/2017  Lượt xem: 135025
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2017, Ủy ban Dân tộc triển khai xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam" trình Thủ tướng Chính phủ.