Vụ Tổng hợp

10:02 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 6445 |   In bài viết | 

VỤ TỔNG HỢP

 

Nguyễn Sỹ Tá
Vụ trưởng

Nguyễn Cao Thịnh
Phó Vụ trưởng

Phạm Chí Trung
Phó Vụ trưởng 

Trần Văn Đoài
 Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 250/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổng hợp