Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
101/BC-UBDT 26/07/2016 Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước (2001 - 2016) của Ủy ban Dân tộc
707/UBDT-CSDT 26/07/2016 V/v phúc đáp văn bản số 5649/VPCP-KTN, ngày 07/7/2016 của Văn phòng Chính phủ
708/UBDT-PC 26/07/2016 Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định về công bố, tiếp nhận, truyền bá và xử lý thông tin an ninh hàng hải
405/QĐ-UBDT 25/07/2016 Về việc cử công chức thuộc đối tượng 2 tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (Ông Bùi Thiện Lạc, Bà Trần Nữ Ngọc Anh)
406/QĐ-UBDT 25/07/2016 Về việc cử công chức đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ năm 2016